9MARKS HAKKINDA

Misyon

9Marks, Tanrı’nın yüceliğini sağlıklı kiliseler aracılığıyla tüm uluslara sergilemeleri için kilise önderlerini Kutsal Kitap’a dayalı bir vizyonla ve uygulamalı kaynaklarla donatmak için vardır.

Tarih

Organizasyonun ortaya çıkışı, Mark Dever ve Matt Schmucker’ın Washington, DC’deki Capitol Hill Baptist Kilisesi’ndeki pastörlük hizmetiyle olmuştur. Mark (pastör) ve Matt (yönetici/ihtiyar) 1990’ların başında bu kiliseyi reform etmeye başladıklarında, topluluk onlarca yıldır bir düşüş yaşamaktaydı. Bu ikili, kilise büyümesiyle ilgili yazılıp çizilen güncel kaynakların bilgeliğinin (anketler yapmak, yeni programlar oluşturmak veya doğru kültürü yaratmak) ardınca gitmemiştir. Yalnızca ellerindeki Kutsal Kitap’ı açmışlardır. Mark vaaz etmiş ve iki adam da Kutsal Yazılar’a göre kiliseyi yapılandırmaya koyulmuştur.

Kitap

Matt’in önayak olmasıyla, Mark kendilerinin yayınladığı “9 Marks of a Healthy Church” (Sağlıklı Bir Kilisenin Dokuz İşareti) adlı kitapçığı yazmıştır ve bu kitapçık birkaç yıl sonra Crossway tarafından Nine Marks of a Healthy Church olarak yayınlanmıştır. Gittikçe daha fazla pastörün Mark ve Matt tarafından başlatılan bu konuşmaları faydalı bulmasıyla birlikte, 90’ların sonunda bir organizasyon doğmuş ve o günden bu yana da ufak ufak büyüme kaydetmiştir.

Organizasyon

9Marks, yerel kilisenin Tanrı’nın kendi yüceliği uluslara sergileme planının odak noktasında olduğuna ve Kutsal Kitap’ın kilise yaşamı için yeterli olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla, bir organizasyon olarak da, kilise odaklı, Kutsal Yazılar odaklı ve pastör odaklıyız. Benzer görüşe sahip taraflar arasında yapılan iş birlikleri kadar, aynı zamanda çok sesliliğe ve çok tarzlılığa da önem vermekteyiz. Tanrı Sözü’ne ilişkin bilgimizde ve bunun yerel topluluğa uygulanması noktasında gelişmeye devam etmeyi umut etmekteyiz. Ve içeriklerimizi mevcut alanlar, platformlar ve kuruluşlar aracılığıyla yaymayı hedeflemekte, bunların yenilerini yaratmayı hedeflememekteyiz.

Bahsettiğimiz dokuz işaret (yani 9Marks); (1) açıklayıcı vaaz, (2) Kutsal Kitap teolojisi, (3) Kutsal Kitap’a dayalı Müjde anlayışı, (4) Kutsal Kitap’a dayalı Mesih’e dönme anlayışı, (5) Kutsal Kitap’a dayalı müjdeleme anlayışı, (6) Kutsal Kitap’a dayalı kilise üyeliği anlayışı, (7) Kutsal Kitap’a dayalı kilise disiplini anlayışı, (8) Kutsal Kitap’a dayalı öğrenci yetiştirme ve büyüme anlayışı ve (9) Kutsal Kitap’a dayalı kilise önderliği anlayışıdır. Bunlar sağlıklı kiliseler inşa etmek için gereken tek şeyler değildir ancak günümüzde birçok kilisenin göz ardı ettiği ve tekrardan vurgulanması gereken şeylerdir. 

9Marks’ın Misyonu

9Marks, Tanrı’nın yüceliğini sağlıklı kiliseler aracılığıyla tüm uluslara sergilemeleri için kilise önderlerini Kutsal Kitap’a dayalı bir vizyonla ve uygulamalı kaynaklarla donatmak için vardır. Bu doğrultuda, şu dokuz işaretle öne çıkan kiliseler görmek istiyoruz:

Sağlıklı Bir Kilisenin Dokuz İşareti

1. Açıklayıcı vaaz

Nedir?

Açıklayıcı vaaz, Kutsal Yazılar’daki bir metnin ana noktasını alıp, bunu vaazın ana noktası haline getiren ve günümüz yaşamına uygulayan vaazdır.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

 • Kutsal Yazılar’a göre, Tanrı kendi istediğini konuşarak gerçekleştirmektedir (bkz. Yar. 1:3; Yşa. 55:10-11; Elç. 12:24). Bunun anlamı şu ki, eğer vaizleri kendi vaazlarının Tanrı’nın gücüyle dolu olmasını istiyorlarsa, Tanrı’nın söylediğini vaaz etmelidirler.
 • Kutsal Kitap bu türden vaazın ve öğretişin birçok örneğini içermektedir: Levi kâhinleri yasayı öğretti (Yas. 33:10), Ezra ve Levililer yasadan okudu ve onun anlamını aktardı (Neh. 8:8) ve Petrus ile elçiler de Kutsal Yazılar’ı izah etti ve dinleyicilerini tövbe ve imanla karşılık vermeye çağırdılar (Elç. 2:14-41; 13:16-47).
 • Öte yandan Tanrı, “RAB’bin ağzından çıkanları değil, kendi hayal ettikleri görümleri anlatıyor” olanları lanetlemektedir (Yer. 23:16, 18, 21-22).

Neden önemlidir?

Açıklayıcı vaaz önemlidir çünkü Tanrı’nın halkını yola getiren, Tanrı’ya döndüren, ruhça geliştiren ve kutsallaştıran şey Tanrı Sözü’dür (İbr. 4:12; 1.Pe. 1:23; 1.Se. 2:13; Yu. 17:17). Metnin ana noktasını vaazın ana noktası haline getiren vaaz, kiliseyi yöneten şeyin vaizin kendi gündeminin değil, bizzat Tanrı’nın gündeminin olmasını sağlar. 

2. Kutsal Kitap teolojisi

Nedir?

Kutsal Kitap teolojisi sağlam öğretidir; Tanrı’ya ilişkin doğru düşüncelerdir; Kutsal Yazılar’la örtüşen inançtır.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

 • Tüm Kutsal Kitap sağlam öğretiyi öğretir.
 • Pavlus’un Romalılar’a veya Efesliler’e yazdığı mektuplar gibi Yeni Antlaşma’daki birçok kitap, doktrinsel öğretiyle dolup taşmaktadır (bkz. Rom. 1-11 ve Ef. 1-3).
 • Yeni Antlaşma yazarları sıklıkla sağlam öğretinin, sağlıklı Hristiyanlar ve sağlıklı kiliseler için esas olduğunu öne sürmektedirler (bkz. 1.Ti. 1:5; 2.Yu. 1-6 ve Tit. 2:1-10).

Neden önemlidir?

Kutsal Kitap teolojisi şunlar için esastır:

 • Müjdeleme. Müjde’nin kendisi öğretidir. Dolayısıyla, sağlam öğreti müjdeleme için gereklidir.
 • Öğrenci yetiştirme. İsa şöyle dua etti: “Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir” (Yu. 17:17). Hristiyanlar gerçeği, bir başka deyişle sağlam öğretiyi öğrenerek ve onun ışığında yaşayarak büyürler.
 • Birlik. Yeni Antlaşma’ya göre, tek gerçek (doğru) birlik, gerçekte birliktir (1.Yu. 1:1-4; 2.Yu. 10-11).
 • Tapınma. Tanrı’ya tapınmak, O’nun mükemmelliklerini duyurmak (1.Pe. 2:9-10) ve O’nu olduğu kişiden ötürü yüceltmek demektir (Mez. 29:2). Gerçek tapınma, sağlam öğretiye verilen bir cevaptır.

3. Kutsal Kitap’a dayalı Müjde anlayışı

Nedir?

İyi haber şudur:

 • Kutsal olan tek gerçek Tanrı bizi O’nu tanımamız için kendi benzeyişinde yarattı (Yar. 1:26-28).
 • Ama biz günah işledik ve kendimizi O’ndan kopardık (Yar. 3; Rom. 3:23).
 • Büyük sevgisiyle Tanrı, İsa’da bir insan oldu, kusursuz bir yaşam sürdü ve çarmıhta öldü, böylece yasayı kendisi yerine getirdi ve günahlarından dönüp O’na güvenecek olan herkesin günahlarının cezasını kendi üzerine aldı (Yu. 1:14; İbr. 7:26; Rom. 3:21-26; 5:12-21).
 • Ölümden dirildi ve böylece Tanrı’nın, Mesih’in kurban sunusu kabul ettiğini ve O’nun bize olan gazabının dindirildiğini gösterdi (Elç. 2:24; Rom. 4:25).
 • Şimdi O, bizleri günahlarımızdan dönmeye ve bağışlanma için yalnızca Mesih’e güvenmeye çağırmaktadır (Elç. 17:30; Yuh. 1:12). Eğer günahlarımızdan tövbe eder ve Mesih’e güvenirsek, yeni bir yaşama, Tanrı’yla sonsuz bir yaşama yeniden doğarız (Yu. 3:16).
 • Mesih’e Rab olarak teslim olan herkes arasından, Tanrı kendisine yeni bir halk toplamaktadır (Mat. 16:15-19; Ef. 2:11-19).

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

Romalılar 1-4, tüm Kutsal Yazılar içerisinde Müjde’nin en dolu açıklamalarından birini barındırmaktadır ve 1. Korintliler 15:1-4 ise Müjde’nin kısa ve kapsamlı bir özetini barındırmaktadır.

Neden önemlidir?

 • Kutsal Kitap’a dayalı bir Müjde anlayışı önemlidir çünkü Müjde, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür ve günahkâr insanların kutsal bir Tanrı’yla barışması için tek yoldur.
 • Sadece bu da değil, aynı zamanda bir kilisedeki her şey, yani vaaz, danışmanlık, öğrenci yetiştirme, müzik, müjdeleme, Müjde’yi uluslara ulaştırma vb. her şey, bu Müjde anlayışından doğar.

4. Kutsal Kitap’a dayalı Mesih’e dönme anlayışı

Nedir?

Kutsal Kitap’a dayalı bir Mesih’e dönme anlayışı, kurtuluşta hem Tanrı’nın ne yaptığını, hem de insanın ne yaptığını dikkate alır. Mesih’e dönüşte Tanrı,

 • ölülere yaşam verir (Ef. 2:5)
 • körlere görüş verir (2.Ko. 4:3-6)
 • ve iman ve tövbe armağanlarını verir (Flp. 1:29; Elç. 11:18).

Ve Mesih’e dönüşte insanlar,

 • günahtan tövbe eder (Mar. 1:15; Elç. 3:19)
 • ve İsa’ya inanırlar (Yu. 3:16; Rom. 3:21-26).

Kutsal Kitap’a dayalı bir Mesih’e dönme anlayışı şunun farkındadır: Yalnızca Tanrı kurtarabilir ve Tanrı insanları, onları günahtan tövbe etme ve Mesih’e güvenme aracılığıyla Müjde mesajına karşılık verebilir duruma getirerek kurtarır.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

 • İsa insanları tövbe etmeye ve kendisine inanmaya çağırdı (Mar. 1:15). Bir kişi yeniden doğmadıkça, o kişinin Tanrı’nın Egemenliği’ne giremeyeceğini söyledi (Yu. 3:1-8).
 • Elçilerin İşleri kitabı boyunca, elçiler insanları günahlarından dönmeye ve Mesih’e güvenmeye çağırmaktadır (Elç. 2:38; 3:19-20; 10:43; 13:38-39; 16:31; 17:30).
 • Mektupların çoğu, hem bizim tövbe etme ve Mesih’e güvenme gerekliliğimizi, hem de Tanrı’nın bunu gerçekleştirmek için sergilemesi gereken doğaüstü işi tarif etmektedir (Rom. 6:1-23; 1.Ko. 2:14-15; 2.Ko. 4:3-6; Ef. 2:1-10; 1.Se. 1:9-10; 2. Ti. 2:25-26).

Neden önemlidir?

Kutsal Kitap’a dayalı bir Mesih’e dönme anlayışı kiliseler için önemlidir çünkü

 • Kiliselerin Hristiyan olmayanlara nasıl sesleneceğini netleştirir. Kiliseler, Hristiyan olmayanları günahtan tövbe etmeye ve Mesih’e güvenmeye çağırmalıdırlar.
 • Kiliselere tüm müjdeleme çabalarında Tanrı’ya bel bağlamaları gerektiğini hatırlatır; yalnızca O yeni ruhsal yaşam verebilir.
 • Kiliselere kendileriyle dünya arasında keskin bir ayrım tutmaları gerektiğini öğretir.
 • Kilise üyelerinin yaşamları, Mesih’e dönmenin meyvelerini bariz biçimde yansıtmalıdır.
 • Kiliseler yalnızca Mesih’e dönmenin kanıtlarını gösteren kişileri vaftize ve Rab’bin Sofrası’na kabul etmelidirler.
 • Kiliselerin müjdeleme ve Hristiyan yaşamını öğretme şekilleri, Mesih’e dönmenin radikal doğasını sürekli olarak vurguluyor olmalıdır.

5. Kutsal Kitap’a dayalı müjdeleme anlayışı

Nedir?

Müjdeleme, basitçe, İsa Mesih’in günahkârları kurtarmak için ne yaptığına ilişkin iyi haberi Hristiyan olmayanlara anlatmak ve onları tövbe ve imana çağırmaktır. Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde müjdeleme yapabilmeniz için;

 • Tüm Müjde’yi, Tanrı’nın bizim günahımıza karşı olan gazabına ilişkin çetin haberi dahi vaaz etmelisiniz.
 • İnsanları günahlarından tövbe etmeye ve Mesih’e güvenmeye çağırmalısınız.
 • Mesih’e inanmanın bedel taşıdığını ancak bu bedele değdiğini netleştirmelisiniz.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

Kutsal Yazılar, hem müjdelemeyle ilgili öğretiler (Matt 28:19-20; Rom. 10:14-17; 1. Pe. 3:15-16), hem de müjdeleyici vaaza ilişkin örnekler içermektedir (bkz. Elç. 2:14-41; 3:12-26; 13:16-49; 17:22-31). Dahası, Kutsal Yazılar’ her Müjde’den bahsettiğinde, bize müjdelemede neleri paylaşacağımızı öğretmektedir (örneğin bkz. Rom. 1-4 ve 1.Ko. 15:1-4).

Neden önemlidir?

 • Bir kilisede Kutsal Kitap’a uygun olmayan bir Müjde anlayışı olduğunda, müjdelemezler, yanıltıcı veya manipülatif şekillerde müjdelerler veya Müjde olmayan bir mesajı paylaşırlar.
 • Öte yandan, Kutsal Kitap’a dayalı bir müjdeleme anlayışı, Tanrı’nın kiliseye vermiş olduğu görevdeki rolümüzü netleştirir: Bizim Mesih’in ne yaptığına ilişkin iyi haberi vaaz etmemiz ve Tanrı’ya insanları bu mesaja inandırması için dua etmemiz gerekmektedir.

6. Kilise üyeliği

Nedir?

Kutsal Kitap’a göre, kilise üyeliği her Hristiyan’ın bir yerel kiliseye katılım, sevgi, hizmet ve teslimiyet sunma konusunda göstermesi gereken bir adanmışlıktır.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

 • Eski Antlaşma tarihi boyunca, Tanrı kendi halkı ve dünya arasında net bir ayrım yapmıştır (bkz. Lev.13:46; Say. 5:3; Yas. 7:3).
 • Mesih, Tanrı’nın Egemenliği’ne girmenin, “yeryüzünde” kiliseye bağlanmak olduğunu söylemektedir (Mat. 16:16-19; 18:17-19). Yeryüzünde kiliseyi nerede görüyoruz? Yerel kilisede.
 • Yeni Antlaşma açıkça bazı kişilerin kilisenin içerisinde ve bazılarınınsa dışarısında olduğunu ifade etmektedir (1.Ko. 5:12-13). Bu gelişigüzel bir dernekten çok daha fazlasıdır.
 • Korint’teki kilisenin imanlı sayısı belirli bir sayıydı ki, Pavlus çoğunluğun verdiği bir cezadan bahsedebildi (2.Ko. 2:6).
 • Yeni Antlaşma yalnızca kilise üyeliği gerçeğinden bahsetmekle kalmaz, aynı zamanda yerel kiliselere onlarca kez “birbiriniz” hitabında bulunur. Bu da bizim kilise üyeliğinin uygulamada neye benzemesi gerektiğine ilişkin anlayışımızı genişletmektedir.

Neden önemlidir?

Kutsal Kitap’a dayalı kilise üyeliği önemlidir çünkü kilise dünyada Tanrı’nın kendisiyle ilgili tanıklığını sunmaktadır. Kilise, O’nun yüceliğini sergiler. Öyleyse Hristiyan olmayanlar, kilisenin üyelerinde Tanrı’nın değişmiş insanlarının yaşamlarına bakıp Tanrı’nın kutsal ve lütufkâr olduğunu ve O’nun Müjdesi’nin günahkârları kurtarmak ve dönüştürmek için yeterli olduğunu görmelidirler.

7. Kilise disiplini

Nedir?

 • En geniş anlamıyla, kilise disiplini, üyelerinin kutsallık ve günahla mücadelede ilerlemelerine yardımcı olmak üzere kilisenin yaptığı her şeydir. Vaaz, öğretiş, dua, toplu tapınma, hesap verme ilişkileri ve pastörler ve ihtiyarlarca gerçekleştirilen tanrısal gözetimin tümü disiplin şekilleridir.
 • Daha dar bir anlamıyla, kilise disiplini, bedenin yaşamında günahı düzeltme faaliyetidir ve buna, Hristiyan olduğunu söyleyen bir kişinin ciddi ve tövbe etmediği bir günahtan ötürü kilise üyeliğinden ve Rab’bin Sofrası’na katılımdan uzaklaştırıldığı son disiplin adımı da dahildir (bkz. Mat. 18:15-20; 1.Ko. 5:1-13).

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

 • Yeni Antlaşma, Matta 18:15-17, 1. Korintliler 5:1-13, 2. Korintliler 2:6 ve 2. Selanikliler 3:6-15 gibi metinlerde düzeltici disiplini (tövbe etmeyen günahkârları kilise paydaşlığından çıkarmayı) buyurmaktadır.
 • Yeni Antlaşma, Efesliler 4:11-32 ve Filipililer 2:1-18 gibi kutsallığın ardınca gitmek ve birbirimizi imanda ruhça geliştirmekle ilgili sayısız metinde, geliştirici disiplinden (birlikte kutsallıkla büyüme çabalarımızdan) bahsetmektedir.

Neden önemlidir?

Disiplini, bitkinin dik ve doğru bir şekilde büyümesine yardımcı olan sırık, bisikletteki ilave tekerlerler veya bir müzisyenin sayısız prova saati olarak düşünün. Disiplin olmadan, Tanrı’nın istediği şekilde büyüyemeyiz. Disiplin olduğunda, Tanrı’nın lütfuyla, doğruluktan doğan esenlik meyvelerini veririz (İbr. 12:5-11).

8. Öğrenci yetiştirme

Nedir?

Kutsal Yazılar, diri bir Hristiyan’ın büyüyen bir Hristiyan olduğunu öğretmektedir (2.Pe. 1:8-10). Kutsal Yazılar aynı zamanda bizim yalnızca öğreti yoluyla değil, aynı zamanda örnek alma yoluyla da büyüdüğümüzü öğretmektedir (1.Ko. 4:16; 11:1). Dolayısıyla, kiliseler üyelerini hem kutsallıkta büyümeye hem de başkalarına aynı yolda yardımcı olmaya çağırmalıdırlar.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

 • Petrus, okuyucularına lütufta ve Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in bilgisinde büyümelerini söyledi (2.Pe. 3:18)
 • Pavlus, Efesliler’e birbirlerine sevgiyle gerçeği konuşarak büyümelerini söyledi (Ef. 4:15).
 • Kutsal Yazılar’daki birçok ayet, bizi Tanrı yolunda yürüyen önderleri örnek almaya çağırmaktadır (Flp. 4:9; İbr. 13:7).

Yani Kutsal Yazılar’a göre, tüm Hristiyanların Mesih’te büyümesi, diğer Tanrı’ya yaraşır Hristiyanları örnek alması ve diğerlerini Mesih benzerliğinde büyümede teşvik etmesi gerekmektedir.

Neden önemlidir?

 • Kutsal Kitap’a dayalı öğrenci yetiştirme ve büyümeyi öne çıkarmak önemlidir çünkü hiçbirimiz tamamlanmış ürünler değiliz. Ölene dek, tüm Hristiyanlar günaha karşı mücadele edecektir ve bu mücadelede hepimizin bulunabilecek tüm yardıma ihtiyacı vardır.
 • Eğer bir kilise öğrenci yetiştirmeyi ve büyümeyi ihmal ederse veya bunun bozuk, Kutsal Kitap’a dayalı olmayan bir versiyonunun öğretirse, sahici Hristiyanların teşvikini kıracak ve sahte Hristiyanlara yanlış şekilde güvence vereceklerdir. Öte yandan, eğer bir kilise Hristiyan öğrenci yetiştirme ve büyüme kültürünü geliştirirse, imanlıların kutsallıkta büyüme çabalarını katbekat arttıracaktır.
 • İmanda büyümeyen bir kilise, sonunda dünyaya sağlıksız bir tanıklık sunacaktır.

9. Kilise önderliği

Nedir?

Kutsal Kitap her yerel kilisenin, ihtiyarlar denilen ve çoğulluktan oluşan kutsal, gerekli niteliklere sahip adamlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini öğretmektedir.

Kutsal Kitap’ın neresindedir?

Pavlus ihtiyarlar için gerekli olan nitelikleri 1. Timoteos 3:1-7 ve Titus 1:5-9’da ortaya koymaktadır. Tek bir yerel kilise çoğul ihtiyarlık olması gerektiğine kanıt oluşturan metinler Elçilerin İşleri 14:23, Elçilerin İşleri 20:17, 1. Timoteos 4:14; 1. Timoteos 5:17 ve Yakup 5:14’tür.

Neden önemlidir?

Tanrı kiliseleri şu sebeplerle ihtiyarlarla bereketler:

 • Tanrı’nın koyunlarını Tanrı’nın Sözü’yle beslemek (Yu. 21:15-17),
 • koyunlara rehberlik etmek (1.Ti. 4:16; 1.Pe. 5:3; İbr. 13:7),
 • koyunları saldırganlardan korumak (Elç. 20:27-29; 2.Ti. 4:3-4; Tit. 1:9),
 • bu süreçte hem kendilerini hem de kiliseyi çoğulluklarından doğan bilgelik aracılığıyla korumak (Özd. 11:14; 24:6).

Yani? Kutsal Kitap’a dayalı kilise önderliği önemlidir çünkü o olmadan, Tanrı’nın halkı çobansız koyunlar gibidir.

9Marks neden var?

Birçok pastöre, “başarı”yı istatistiklerle veya duygusal yoğunlukla tanımlamaları öğretilmiştir. 9Marks, kilise önderlerinin başarıyı Tanrı’ya, Sözü’ne ve halkına olan sadakatle tanımlamasına yardımcı olmak için vardır.

Aslında, bu pastörlerin çoğunun ilgisi yalnızca sayılardan ibaret değildir. Hristiyanlığın iyi haberini her geçen gün daha fazla insana ulaştırmayı isterler. Ancak sorun şu ki, kiliselerinin toplu yaşamını dış dünyaya erişim için yeniden düzenlerler. Erişim, birincil hale gelir.

Farklı Modeller

Bazıları kilisede programlar düzenleyerek ve kapı kapı müjdeleme yaparak dünyaya ulaşmaya çalışır. Vaazlarını insanlara “öne doğru çıkma” daveti yaparak sonlandırırlar: “İsa sizinle kişisel bir ilişki istiyor, bu yüzden O’nu yüreğinize davet edin.”

Başka kiliseler, her şeyi Hristiyan olmayan ya da “arayışta olan” kişilere uygun olması için düzenlerler. Sıkı bir kilise olmanın yarattığı kültürel engelleri kaldırırlar ve ilişkiler, doyum hissi ve anlam gibi “hissedilen mevcut ihtiyaçlara” dokunmaya çalışırlar.

Yine diğerleriyse kiliselerin bu engeller üzerine yaptıkları sohbeti bırakmalarını ve kültür içerisinde “beden alma” yoluna gitmelerini vurgularlar. Şehre girelim. Sanata, okula, aşevlerine dahil olalım. Kültürü dönüştürelim. Hizmet edelim ve şifa getirelim.

Birincil Soru

Sorun şu ki, üç modelin de savunucuları ikincil bir soruyla başlıyorlar: “Dünyaya nasıl ulaşabiliriz?” İyi bir soru ancak birincil değil. İlk soru şudur: “Tanrı’nın halkı olarak, Tanrı’ya nasıl sadık olabiliriz?” Sadık olmanın bir kısmı da dünyaya ulaşmaya çalışmaktır ama sadakat, temelde Tanrı’yı dinlemek ve O’nun buyurduğu her şeyi yapmak demektir. İsa’nın sözüyle, “Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin” (Mat. 28:20).

9Marks, kiliselerin sadakatle başlamaları gerektiğini öne sürmektedir ve bu da bizi bir diğer yaklaşıma getiriyor.

Sadık Kilise

Düşünün: Bir grup insan bir odada bir araya geliyor. Biri kalkıyor, Kutsal Kitap’ı açıyor ve şöyle diyor: “Tanrı’nın dediği budur.” Onu açıklıyor. Kilise ilahi söylüyor, dua ediyor, ekmeği ve şarabı paylaşıyor ve eve gidiyorlar. Tanrı’nın Sözü’nü, onu hiç duymamış olanlarla paylaşmak için heyecanlılar.

Gerçekte, sadık bir kilise bundan ibarettir.

Sadık bir kilise mi? Bu kulağa güncel piyasaya pek uygun değilmiş gibi geliyor. Bir tohumun ekilişini izlemek misali pek de heyecanlı değil, değil mi? Bekleyin, dahası var: Sözler güçle, Kutsal Ruh’la ve derin bir ikna yaratarak geliyor. Vicdanlar etkileniyor. Yaşamlar değişiyor. İnsanlar günahtan nefret ederek, birbirini severek ve komşularını gözeterek Tanrı’ya tapınıyor, evlerine böyle gidiyorlar.

Sadık bir kilise dinleyen ve alçakgönüllü olan bir kilisedir ve bu doğaüstü bir şekilde çekicidir. Tuz gibi belirgin ve ışık gibi parlaktır. Hatta insanlar Tanrı’nın oğulları ve kızları gibi görünmeye dahi başlarlar. Dışarıya hitap etmek ne kelime! Üstelik hepsi O’nu dinlemeyle başlıyor.

9Marks ne yapar?

9Marks’ta bizler, kitaplar, makaleler ve kitap incelemeleri yazıyoruz. Konferanslar düzenliyor, röportajlar çekiyor ve kilise önderleriyle görüşüyoruz. Kısacası, pastörlerin, gelecek pastörlerin ve kilise üyelerinin, Kutsal Kitap’a dayalı bir kilisenin nasıl olduğunu görmelerine ve böyle bir kilise olma yolunda adımlar atmalarına yardımcı olmak adına yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz.

Organizasyonumuz yaşamının ilk yıllarında, Mark Dever toplum önündeki tek sesti. Yine de ilkeler Kutsal Kitap’a dayanıyor ve kilise önderlerinden oluşan küçük bir hareket de yazmak ve konuşmak üzere dahil oluyor.

9Marks Kitapları

9Marks kitap serilerine büyüyen bir yazar kadrosu katkıda bulunuyor. Mark Dever’ın şu gibi kitapları standart olanlar: Nine Marks of a Healthy Church (Sağlıklı Bir Kilisenin Dokuz İşareti), The Gospel & Personal Evangelism (Müjde & Kişisel Müjdeleme) ve dahası. Ancak Thabiti Anyabwile’nin sağlıklı bir kilise üyesi olmakla ilgili kitabına, Greg Gilbert’ın Müjde üzerine yazdığı kitabına, Michael Lawrence’ın Kutsal Kitap teolojisi kitabına, Michael McKinley’nin kilise kurma üzerine olan kitabına ve daha fazlasına bakabilirsiniz. 9Marks kitapları için buraya tıklayın.

9Marks Multimedya

9Marks çeşitli multimedya kaynaklar sunuyor ve bunlara sesli ve görüntülü kaynaklar dahil. Kilise önderlerini Önderlik Röportajları, konferans mesajları, panel tartışmaları, dersler ve kilit konulardaki kısa açıklamalarla donatmaya ve teşvik etmeye çalışıyoruz.